Firma AUTO-NADWOZIA BEDNARCZYK SP.J. zwana dalej Gwarantem zapewnia, że w zakupionym przez Państwa pojeździe wykonaliśmy nadwozie zgodne z zamówieniem, w sposób profesjonalny, w zgodzie z zasadami sztuki i obowiązującymi przepisami prawa oraz z zastosowaniem najlepszych podzespołów i posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia.

 

Ogólne warunki gwarancji

AUTO-NADWOZIA BEDNARCZYK SP.J.  udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży: pojazdu na wykonaną w nim adaptację w zakresie NADWOZIA lub 12 miesięcy od dnia sprzedaży pojazdu na wykonane nawozie typu AUTOTRANSPORTER oraz PRZYCZEPY
1. AUTO-NADWOZIA BEDNARCZYK SP.J. z siedzibą w Wojcieszynie udziela gwarancji w zakresie wad tkwiących w wykonanym nadwoziu/przyczepie, które ujawnią się w okresie gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje wyłącznie przywrócenie możliwości normalnego korzystania z nadwozia/przyczepy, przez usunięcie ewentualnych wad, tj przez naprawę, a w razie stwierdzenia przez Gwaranta takiej konieczności – zastąpienia wadliwych elementów lub podzespołów nowymi – pozbawionymi wad.
2.   Gwarancja nie obejmuje wymiany całości nadwozia/przyczepy na nowe wolne od wad.
3.   Skuteczne zgłoszenie wystąpienia usterek w okresie gwarancji wymaga zachowania formy pisemnej.
4.   Gwarant zobowiązuje się dokonać naprawy w czasie odpowiednim na usunięcie wady, z uwzględnieniem czasu na dokonanie naprawy elementów obcych przez ich dostawcę, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Klienta. W związku z wymianą elementów na nowe, czas naprawy/ wymiany może ulec wydłużeniu nie zależenie od Gwaranta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
5.   Miejscem realizacji naprawy gwarancyjnej jest zakład mieszczący się pod adresem wskazanym w punkcie 9 lub w inny sposób uzgodniony z Gwarantem. Gwarant nie ponosi kosztów z tytułu dojazdu Klienta do miejsca naprawy.

6. Gwarancja nie obejmuje lub jest ograniczona w zakresie:

a. urządzeń i części zużywających się w czasie normalnej obsługi pojazdu m.in. podłogi ze sklejki, powłoki lakierniczej na podłodze, zawias, zamków, instalacji elektrycznej i oświetlenia chyba że używający zgłosi w przeciągu 6 miesięcy od zakupu, że elementy te noszą znamiona wad fabrycznych

b.  skutków wynikających z niewłaściwej obsługi nadwozia/przyczepy niezgodnej z instrukcją obsługi,

c. skutków wynikających z niewłaściwej eksploatacji pojazdu i nadwozia/przyczepy (przeciążenia pojazdu, nieprawidłowego rozmieszczenia ładunku),

d. następstw powstałych z winy, niedbałości lub niedoświadczenia Klienta,

e. oczekiwań Klienta co do zdatności nadwozia/przyczepy do jego szczególnych potrzeb, wykraczających poza zwykle przeznaczenie danego typu nadwozia/przyczepy,

f.  następstw zjawisk atmosferycznych, uszkodzeń termicznych lub chemicznych,

g. uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, zarysowań itp.), szkód powstałych wskutek wypadków drogowych.

h.   urządzeń dodatkowych: nagrzewnic wodnych, niezależnych systemów ogrzewania, klimatyzacji, agregatów chłodniczych, agregatów prądotwórczych, żurawi, wciągarek elektrycznych, w przypadku przyczepy osi, zaczepów i kół itp.

Urządzenia te posiadają odrębne karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi, w których mowa jest o przeglądach gwarancyjnych pozwalających spełnić warunki danej gwarancji. Zgłoszenia urządzeń zamontowanych w pojeździe, które posiadają odrębne karty gwarancyjne, prosimy kierować pod adresy serwisów wskazane w tych kartach.

7.Klient traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku:

a. własnej ingerencji lub przez podmiot nieuprawniony (inny niż Gwarant lub podmiot wskazany przez Gwaranta) w nadwozie/przyczepę, w tym napraw, przeróbek, zmian czy wymiany części,

b. zamontowania w pojeździe części niezatwierdzonych przez Gwaranta,

c. niedokonania przeglądu gwarancyjnego, jeżeli taki obowiązek wynika z instrukcji obsługi danego urządzenia,

d.  mycia samochodu oznakowanego folią odblaskową oraz plandeki z reklamą pod ciśnieniem lub też w wysokiej temperaturze.

8.   W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej wszelkie koszty naprawy i dojazdu ponosi Klient.

9. Zgłoszenia napraw gwarancyjnych prosimy kierować pisemnie na adres:

AUTO-NADWOZIA BEDNARCZYK SP.J. Wojcieszyn 50C, 24-200 Bełżyce

e-mail: marketing@autonadwozia.com
W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie nr gwarancji widniejącego na karcie gwarancyjnej ewentualnie nr VIN podwozia oraz zdjęć obrazujących stwierdzoną wadę.